Competențele Cabinetului de avocatură Schieszer Anda Alexandra

Cabinetul de avocatură  Schieszer Anda Alexandra asigură servicii profesionale în baza următoarelor competențe:

Competenţe în Drept Civil

competente avocat timisoara– Asistenţă şi reprezentare în litigii civile:

 •     acţiuni în pretenţii
 •     somaţii de plată
 •     prestaţii tabulare
 •     uzucapiuni
 •     modificări de carte funciară
 •     ieşiri din indiviziune
 •     rezoluţiune, rezilieri contracte
 •     daune materiale, despăgubiri
 •     daune morale izvorâte din litigii civile
 •     obligaţia de a face
 •     actiuni în revendicare
 •     acţiuni în evacuare
 •     acţiuni în îmbogăţire fără just temei
 •     ordonanţe preşedinţiale
 •     contestaţii la executare
 •     succesiuni
 •     servituţi
 •     granituiri
 •     retrocedări
 •     punerea sub interdicţie şi ridicarea intredicţiei persoanei fizice

– Asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public
– Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită
– Asistenţă şi reprezentare în faza de mediere

Competenţe în Drept Comercial

– Asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale
– Negocieri, redactări, completări, modificări contracte comerciale
– Înfiinţări societăţi comerciale la Oficiul Registrului Comerţului
– Înfiinţari PFA
–  Înfiinţări Asociaţii non profit
– Cesiuni de părţi sociale
– Schimbări denumiri
– Schimbări sedii sociale
–  Înfiinţări, închideri de sedii secundare
–  Dizolvări şi radieri societăţi comerciale ( fără datorii ) în procedură administrativă
–  Asistenţă şi reprezentare în dosare de faliment
– Asigurare sediu social necesar infiintarii oricarei societati
– Autorizarea sediului social si a punctului de lucru
– Majorari, reduceri de capital social
–  Numiri, revocari si schimbari de administratori, cenzori
– Mentiuni de prelungire de contracte de sediu social
–  Obtinere de cazier fiscal,
– Obtinere certificate constatatoare/informatii din ORC
–  Recuperari de debite prin procedura somatiei de plata
– Recuperari creante
– Suspendarea temporara a activitatii
– Redactarea contractelor necesare infiintarii, redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii pe propria raspundere, decizii ale asociatului unic, hotarari ale adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, precum si orice alte acte modificatoare ale actului constitutive al unei societati
– Mentinerea relatiei cu institutiile/ autoritatile publice implicate.
consultanta cu privire la toate aspectele funcţionării activitatii zilnice a clientului, precum si   orice alte aspecte de drept societar;
– Consultanţă, asistentă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti pentru litigii de drept societar: asistenţa şi reprezentarea în litigii între acţionari, management, alte dispute societare, gestionarea conflictelor, arbitraj;

Competenţe în Dreptul Familiei

– Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ, încredinţare şi stabilire domiciliu minor, pensii de întreţinere
– Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează stabilirea sau tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie sau din afara acestuia.
– Asistenţă şi reprezentare în alte acţiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei.

Competenţe în Drept Administrativ

– Asistenţă şi reprezentare în plângeri contraveţionale
– Suspendarea executării actului administrativ
– Anulare act administrativ
– Taxa de primă înmatriculare
–  Asistenţă şi reprezentare în faţa instituţiilor statului
– Solicitare, obţinere documente, adeverinţe
– Solicitare şi obţinere acte de stare civilă pe întreg teritoriul ţării
– Solicitare, obţinere cazier judiciar
– Solicitare, obţinere carnet de muncă
– Consultanţă în vederea redobândirii cetăţeniei române
– Solicitare indemnizaţie prevăzută de Decretul-Lege nr. 118/1990
– Asistenţă şi reprezentare la biroul de carte funciară
– Radieri uzufruct
– Consultanţă juridică în vederea achiziţionării, respectiv întrăinării de imobile
– Întabulări suprafeţe de teren

Competențe în Dreptul Muncii

–    Consultanta si asistenta juridica privind activitatea curenta a clientilor biroului in materia legislatiei muncii
–   Redactarea de regulamente si norme interne, fise de post
–    Consultanţă, asistenţă acordată angajatorului în ceea ce priveşte redactarea, modificare, încetarea, executarea contractelor individuale de muncă, aplicarea de sancţiuni
–    Reprezentarea clientilor in relatia cu autoritatile publice din domeniul dreptului muncii si in relatia cu autoritatile
–    Asistenta si reprezentare juridică în litigii de muncă
–    Recuperarea salariilor neplatite de angajator
–    Medierea conflictelor de muncă